Regulamin

§1

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży ( OWS ) określają wzajemne prawa i obowiązki wynikające z zawarcia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego.
 2. Na użytek niniejszych ogólnych warunków sprzedaży wprowadza się następujące definicje:
 3. a) OWS – ogólne warunki sprzedaży,
 4. b) Sprzedający „SATRLEND s.r.o. Teslova 1129/2b, 70200 OSTRAVA DIC:CZ03965023
 5. b) Kupujący – każdoczesny kontrahent Sprzedającego, nie będący Konsumentem.
 6. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż hurtową i w związku z tym minimalna ilość zamówionego towaru musi obejmować jedną paletę EURO,EUROPODOBNA lub PRZEMYSŁOWĄ.
 7. OWS obowiązują w stosunku do wszystkich umów sprzedaży towarów z Kupującymi, z którymi nie została zawarta indywidualna umowa sprzedaży towarów, wyłączająca obowiązywanie niniejszych OWS.
 8. OWS są udostępniane Kupującym na stronie internetowej Sprzedającego (www.satrlend.com ).
 9. Każdoczesne złożenie przez Kupującego zamówienia na zakup towaru oznacza akceptację obowiązujących u Sprzedającego OWS.
 10. Kupujący przyjmuje do wiadomości i aprobuje fakt, że Sprzedającego nie obowiązują żadne wzorce umowne lub zastrzeżenia Kupującego sprzeczne z przedmiotowymi OWS.
 11. Jeżeli Kupujący nie akceptuje obowiązujących u Sprzedającego OWS, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie, najpóźniej przed złożeniem zamówienia.

§2

 1. Kupujący każdorazowo składa zamówienia na towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego poprzez jeden z podanych poniżej sposobów:
 2. a) wysłanie zamówienia droga elektroniczną na ogólny adres e-mail: [email protected]
 3. b) wysłanie zamówienia drogą elektroniczną na bezpośredni adres e-mail jednego z Przedstawicieli Handlowych.
 4. Każdorazowe zamówienie powinno zawierać:
 5. a) dane Kupującego ( nazwa, adres, KRS,NIP ),
 6. b) dokładny adres dostawy, w sytuacji gdy adres ten ma być inny od siedziby Kupującego należy ten fakt wyraźnie zaznaczyć,
 7. c) opis zamawianego towaru: rodzaj, wymiary, waga oraz ilość,
 8. d) sposób dostawy,
 9. e) proponowany termin dostawy,
 10. f) dane kontaktowe osoby zamawiającej,
 11. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego przyjęcie przez Sprzedającego. O przyjęciu zamówienia Sprzedający poinformuje Kupującego najpóźniej w następnym dniu roboczym od otrzymania zamówienia przesyłając potwierdzenie zamówienia. Do zawarcia umowy pomiędzy stronami dochodzi z chwilą odesłania Sprzedającemu podpisanego przez Kupującego potwierdzenia zamówienia przez osoby uprawnione.
 12. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie o którym mowa w ust. 3, lub nieodesłanie przez Kupującego podpisanego potwierdzenia zamówienia w tym samym terminie oznacza niezawarcie umowy, i nie rodzi po stronie Sprzedającego żadnych obowiązków wobec Kupującego.
 13. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na warunki technologiczne grubość zamówionego towaru może być inna od wskazanej w zamówieniu o maksymalnie +/- 5%, różnica szerokość foli może wynieść +/- 2%,  natomiast waga poszczególnej rolki folii ręcznej może się wahać +/- 50g (dotyczy folii do 1,5 kg), pozostałe wagi folii ręcznej – pojedyncza rolka do +/- 5%, a waga brutto całej palety +/-2 %.

§3

 1. Cena sprzedaży towaru będzie każdorazowo określana w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 3. Koszty dostawy towaru są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.
 4. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zakupiony towar w terminie wskazanym w fakturze Vat. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
 5. W sytuacji opóźnienia w płatności za dostarczony towar, Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania dalszych jego dostaw do czasu uregulowania całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.
 6. Złożenie reklamacji za zakupiony towar nie zwalnia kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności.
 7. Sprzedający jest upoważniony do dokonania zmiany cen oferowanych towarów w celu dostosowania ich do obowiązujących warunków rynkowych; w przypadku zaistniałych sytuacji sprzedający poinformuje kupującego.

§4

 1. Sprzedający zastrzega na swoją rzecz prawo własności towarów, do czasu uiszczenia przez Kupującego całej ceny.
 2. Z chwilą wydania Kupującemu lub przewoźnikowi towaru objętego zamówieniem, przechodzą na niego wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
 3. Towar dostarczany będzie na paletach EUROPODOBNYCH ( 80 x 120 )nie podlegających zwrotowi, paletach PRZEMYSŁOWYCH ( 120 x 120 ) nie podlegających zwrotowi.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki opóźnień w dostawie towarów, będące następstwem okoliczności leżących po stronie przewoźnika.
 5. Kupujący potwierdza przyjęcie towaru na: protokole odbioru, kopii faktury, dokumencie WZ oraz liście przewozowym. Przyjmując towar Kupujący potwierdza fakt braku widocznych wad zewnętrznych.
 6. Kupujący zobowiązany jest do zbadana dostarczonego towaru pod względem zgodności z zamówieniem, ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych w momencie dostawy.
 7. Kupujący ponosi względem Sprzedającego pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą na skutek nieuzasadnionej odmowy przyjęcia dostarczonego towaru.
 8. Kupujący zobowiązany jest do przechowywania i magazynowania zakupionego towaru w odpowiednich warunkach tj. w suchym miejscu w temperaturze od + 10 stopni do + 25 stopni Celsjusza, chroniąc go przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności promieni słonecznych i wilgoci.
 9. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego o wykryciu wad jakościowych jednakże w terminie nie późniejszym niż 5 dni od daty dostawy towaru. Po upływie niniejszego terminu uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają. Zawiadomienie powinno nastąpić w sposób pozwalający otrzymać potwierdzenie, że Sprzedający zgłoszenie to otrzymał.
 10. Zgłoszenie reklamacyjne należy wraz z wadliwym towarem wysłać do Sprzedającego.
 11. Sprzedający w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 12. W toku postępowania reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu na własny koszt reklamowany towar jak i wszelkie informacje, które Sprzedający uzna za niezbędne dla rozpoznania reklamacji. W przypadku uznania zasadności złożonej reklamacji, Sprzedający w uzgodnionym przez strony terminie dokona na własny koszt wymiany partii wadliwego towaru.
 13. Zwrot towaru przez Kupującego może być dokonany wyłącznie za zgodą Sprzedającego.

W takiej sytuacji Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu uzasadnionych kosztów transportu poniesionych przez Kupującego.

 1. W razie bezpodstawnego zgłoszenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do odbioru reklamowanego towaru na własny koszt, w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
 2. Towar niepełnowartościowy i z tego tytułu przeceniony nie podlega reklamacji. Reklamacji może podlegać wyłącznie asortyment zakupiony w firmie SATRLEND s.r.o. Towar poddany obróbce lub konfekcjonowaniu nie podlega reklamcji.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego względem Kupującego za szkody będące następstwem sprzedaży wadliwego towaru, ogranicza się do rzeczywistej szkody poniesionej przez Kupującego. W pozostałym zakresie odpowiedzialność jest wyłączona o ile nie sprzeciwia się to bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa. W takim samym zakresie Sprzedający odpowiada za działania lub zaniechania osób którymi posłużył się przy realizacji zamówienia Kupującego.

§5

 1. Za dni robocze uznaje się wszystkie dni poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Republice Czeskiej.
 2. W sprawach nieuregulowanych OWS zastosowanie będą miały wyłączenie przepisy prawa czeskiego, a sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów będzie czeski sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

OWS obowiązują od dnia 1.01.2016