Regulamin

§1

 1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) definují vzájemná práva a povinnosti plynoucí z uzavření smlouvy o prodeji zboží, které se nachází v obchodní nabídce prodávajícího, mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Pro potřebu těchto všeobecných obchodních podmínek se zavádějí následující definice:
  1. VOP – všeobecné obchodní podmínky,
  2. Prodávající „SATRLEND s.r.o. Teslova 1129/2b, 702 00 OSTRAVA DIČ: CZ03965023
  3. Kupující – každý obchodí partner prodávajícího, který není spotřebitel.
 3. Prodávající se věnuje výhradně velkoobchodu a v souvislosti s tím musí minimální množství objednaného zboží zahrnovat jednu EUROPALETU, IMITACI EUROPALETY nebo PRŮMYSLOVOU paletu.
 4. VOP platí ve vztahu ke všem smlouvám o prodeji zboží s kupujícími, s nimiž nebyla uzavřena individuální smlouva o prodeji zboží vylučující platnost těchto VOP.
 5. VOP jsou pro kupující zpřístupněny na webových stránkách prodávajícího (www.satrlend.com ).
 6. Každé podání objednávky kupujícím na nákup zboží znamená přijetí u prodávajícího platných VOP.
 7. Kupující bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že prodávajícího nezavazují žádné smluvní vzory nebo výhrady kupujícího, které by były v rozporu s danými VOP.
 8. Pokud kupující nepřijímá VOP platné u prodávajícího, je povinen ho o této skutečnosti informovat nejpozději před podáním objednávky.

§2

 1. Kupující pokaždé podává objednávku na zboží, které se nachází v obchodní nabídce prodávajícího pomocí jednoho z níže uvedených způsobů:
  1. odeslání objednávky elektronickou cestou na obecnou e-mailovou adresu:
 2. [email protected]
  1. odesláním objednávky elektronickou cestou přímo na e-mailovou adresu jednoho z obchodních zástupců.
 3. Každá objednávka by měla obsahovat:
  1. údaje kupujícího (název adresu, IČ, DIČ),
  2. přesnou dodací adresu, za situace, kdy má být tato adresa jiná, než sídlo kupujícího, je nutné tuto skutečnost výrazně označit,
  3. popis objednávaného zboží: druh, rozměry, hmotnost a množství,
  4. způsob dopravy
  5. navrhovaný termín dodání,
  6. kontaktní údaje objednávající osoby.
 4. Podmínkou realizace objednávky je její přijetí prodávajícím. O přijetí objednávky bude prodávající informovat kupujícího nejpozději následující pracovní den od obdržení objednávky zasláním potvrzení objednávky. K uzavření smlouvy mezi stranami dochází v okamžiku odeslání kupujícím podepsaného potvrzení objednávky oprávněnou osobou prodávajícímu.
 5. Nepotvrzení přijetí objednávky ve lhůtě uvedené v odst. 3 nebo neodeslání podepsaného potvrzení objednávky kupujícím ve stejné lhůtě se rovná neuzavření smlouvy a nevytváří na straně prodávajícího žádné závazky vůči kupujícímu.
 6. Kupující bere na vědomí a přijímá skutečnost, že s ohledem na technologické podmínky může být tloušťka objednaného zboží jiná, než ta uvedená v objednávce, o maximálně +/- 5%, rozdíl v šířkách fólií může tvořit +/- 2%, hmotnost jedné role ruční fólie může kolísat v rozmezí +/- 50g (to se týká fólie do 1,5 kg), ostatní hmotnosti ručních fólií – jedna role do +/- 5%, a hmotnost brutto celé palety +/-2 %.

§3

 1. Prodejní cena zboží bude pokaždé určena v potvrzení objednávky.
 2. Uvedené ceny jsou ceny netto a neobsahují DPH.
 3. Ceny dopravy zboží se určují individuálně během podávání objednávky.
 4. Kupující je povinen uhradit zakoupené zboží ve lhůtě uvedené na faktuře. Za den úhrady se považuje den připsání prostředků na bankovní účet prodávajícího.
 5. V situaci prodlení v platbě za dodané zboží je prodávající oprávněn zastavit jeho další dodávky do doby uhrazení celého dluhu společně s příslušnými zákonnými úroky.
 6. Podání reklamace na zakoupené zboží nezbavuje kupujícího povinnosti v termínu uhradit pohledávku.
 7. Prodávající je oprávněn provést změny cen nabízeného zboží za účelem jejich přizpůsobení panujícím tržním podmínkám; v případě nastání této situace prodávající o tom bude kupujícího informovat.

§4

 1. Prodávající si pro sebe vyhrazuje právo na vlastnictví zboží do okamžiku, kdy kupující uhradí celou cenu.
 2. V okamžiku vydání zboží spadajícího do objednávky kupujícímu nebo dopravci na tohoto přechází veškeré výhody a zátěž spojená se zbožím a nebezpečí jeho případné ztráty nebo poškození.
 3. Zboží bude dodáváno na IMITACÍCH EUROPALET (80 x 120), které se nevracejí), a na PRŮMYSLOVÝCH paletách (120 x 120), které se nevracejí.
 4. Prodávající nenese zodpovědnost za následky prodlení v dodání zboží, které je následkem okolností ležících na straně dopravce.
 5. Kupující potvrzuje přijetí zboží na: protokolu převzetí, kopii fakturu, dodacím listu a přepravím listu. Přijmutím zboží kupující potvrzuje skutečnost, že nemá viditelné vnější vady.
 6. Kupující je povinen prozkoumat dodané zboží z hlediska shody s objednávkou, kvantitativně a kvalitativně, v rozsahu vady, které nebyly v okamžiku dodání skryté.
 7. Kupující nese vůči prodávajícímu plnou zodpovědnost za škodu vzniklou z neopodstatněného odmítnutí přijetí dodaného zboží.
 8. Kupující je povinen uchovávat a skladovat zakoupené zboží v odpovídajících podmínkách, tedy na suchém místě při teplotě od +10 stupňů do +25 stupňů Celsia, chránit ho před působením atmosférických vlivů, především slunečních paprsků a vlhkosti.
 9. Kupující je povinen okamžitě vyrozumět prodávajícího o objevení kvalitativních vad, ve lhůtě nejpozději do 5 dní ode dne dodání zboží. Po vypršení této lhůty nároky kupujícího plynoucí ze záruky za fyzické vady zboží vyhasonu. Vyrozumění musí proběhnout způsobem, který umožňuje získání potvrzení, že prodávající toto nahlášení obdržel.
 10. Reklamační hlášení je nutné společně s vadným zbožím odeslat prodávajícímu.
 11. Prodávající je ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení povinen vyrozumět kupujícího o způsobu vyřešení reklamace.
 12. Během reklamačního řízení je kupující poinen dodat prodávajícímu na vlastní náklady reklamované zboží stejně jako veškeré informace, které prodávající uzná za nezbytné pro posouzení reklamace. V případě uznání opodstatněnosti podané reklamace provede prodávající ve lhůtě dohodnuté mezi stranami na vlastní náklady výměnu šarže vadného zboží.
 13. Vrácení zboží kupujícím může být provedeno výhradně se souhlasem prodávajícího. Za této situace je prodávající povinen vrátit kupujícímu opodstatněné náklady spojené s dopravou, které hradil.
 14. V případě neopodstatněného nahlášení reklamace je kupující povinen odebrat reklamované zboží na vlastní naklády ve lhůtě určené prodávajícím.
 15. Na neplnohodnotné a z tohoto důvodu zlevněné zboží se reklamace nevztahuje. Reklamace se může vztahovat výrhadně na sortiment zakoupený u firmy SATRLEND s.r.o. Zboží vystavené opracování nebo rozdělené na jednotlivé části nelze reklamovat.
 16. Zodpovědnost za oškodnění prodávajícího vůči kupujícímu za škody, které jsou následkem prodeje vadného zboží se omezují na skutečné škody utrpěné kupujícím. V ostatním rozsahu je zodpovědnost vyloučena, pokud to není v rozporu s bezpodmínečně platnými právními předpisy. Ve stejném rozsahu prodávající zodpovídá za činnost nebo opomenutí osob, jejichž služeb využil při realizaci objednávky kupujícího.

§5

 1. Za pracovní dny se považují všechny dny kromě státních svátků v České republice.
 2. V záležitostech neupravených těmito VOP se budou uplatňovat výhradně ustanovení českého práva a soudem pro řešení sporů bude výhradně český obecný soud místně příslušný sídlu prodávajícího.